Email kontakt

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


1. INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE:

spoločnoť SEGA Audio, s.r.o., so sídlom Bratislavská 30, 924 01 Galanta, Slovenská republika, IČO: 36253421, DIČ: 2020194583, IČ DPH: SK2020194583, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.13989/T.
Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 31 780 6868, písomne na adrese Bratislavská 30, 924 01 Galanta, alebo e-mailom.
Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
Dodržiavame pravidlá a preto je ochrana vašich OÚ pre nás dôležitá. OÚ spracúvame v zmysle týchto podmienok
Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ na portáli www.sega.sk poskytujete svoj súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (kupujúceho) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení prevádzkovateľovi (ďalej len „GDPR a ZÁKON“).

2. ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame tak, aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak, aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak, aby sme chránili naše oprávnené záujmy.
Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:
-Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
-Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.

3. ÚČEL SPRACÚVANIA OÚ

Ak ste nám poskytli OÚ, budú použité na nasledovné účely:
3.1 E-shop – k uzavretiu a plneniu kúpnej zmluvy, spracovaniu platby, dodaniu produktu, prípadne výkonu ostatných súvisiacich činností (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti súvisiace s právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa), uzatvorenej prostredníctvom www.sega.sk medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. Pre vybavenie objednávky ste nám poskytli údaje meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo a vaše platobné údaje. E –mail a tel. kontakt slúžia aj ako komunikačný prostriedok.
Na váš e-mail, budú zaslané informácie ako potvrdenie objednávky a priebežne informácie o stave objednávky.
Osobné údaje spracúvame na právnom základe (čl. 6 /1/b GDPR a ZÁKONA) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (kupujúci), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (kupujúceho) (bod. 2. obchodných podmienok) t. j. ide o zmluvnú požiadavku.
3.2 Marketing – na marketingové účely, ak ste udelili súhlas prevádzkovateľovi a to odkliknutím schvaľovacieho objektu. Pod marketingovými účelmi sa rozumie podpora predaja, marketingové ponuky, newsletters, informácie o produktoch a novinkách. Marketingové informácie sú možné zasielať len registrovaným zákazníkom.
Ak, si zákazník neželá dostávať tieto ponuky, jednoducho nám napíše na email a my ho z newslettra odhlásime resp. vymažeme. Prevádzkovateľ spracúva OÚ na základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 6/1/a GDPR a ZÁKONA).

4. REGISTRÁCIA

Kupujúci má možnosť sa na stránke www.sega.sk registrovať. Kupujúcemu je umožnené nakupovať aj bez registrácie.
Naša spoločnosť je aj veľkoobchodná. Naše VO ceny nie sú verejné , ich zobrazenie je povolené len pre našich partnerov, ktorých musíme identifikovať. Z tohto dôvodu sa potrebujú zaregistrovať na našej webovej stránke. VO partneri bez registrácie nemôžu nakupovať.
V prípade, ak sa rozhodnete nakupovať prostredníctvom registrácie, vaše OÚ budeme spracúvať takto:
Svoje konto si chránite heslom. Prihlásením do svojho konta získate informácie o svojich objednávkach, môžete si upravovať svoje OÚ, ako nastavenie zasielania newslettra. Prosím, chráňte svoje heslo, prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie hesla.
Ak, ste si to však rozmysleli a nechcete byť naďalej registrovaný, môžete registráciu vo svojom konte vymazať. Nakupovať na www.sega.sk môžete kedykoľvek aj ako neregistrovaný kupujúci teda hosť.

5. TRETIE STRANY

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám.
Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy DPD Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava (kuriérska a prepravná spoločnosť), Slovak Parcel Service,s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivánka pri Dunaji (kuriérska a prepravná spoločnosť), IN TIME,s.r.o., Výhonská 13, 831 06 Bratislava 35 (kuriérska a prepravná spoločnosť), KPU,s r.o., Ružová 182, 924 01 Galanta (účtovná kancelária).
Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, kedy tak prevádzkovateľovi ukladajú obecne záväzné právne predpisy.
Prevádzkovateľ nevyužíva aplikácie, ktoré spravujú organizácie v tretích karajinách.

6. DOBA SPRACÚVANIA

Vaše osobné údaje budú spracované po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú pre účely archivované podľa príslušných obecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovanú obecne záväznými právnymi predpismi .
Prehľad uložených dát a doby uloženia:
V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok, najdlhšie 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bol daňový doklad vystavený.
V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte.
V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

7. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

Na našich stránkachani nepoužívame profilovanie a ani automatizované spracovanie vašich osobných údajov.

8. IP ADRESA

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti.
IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.
IP adresa sa stáva osobným údajom ak:
IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…).
Statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje.
Dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).
V prípade uchovávania IP adresy na webovom sídle (napr. redakčný systém WordPress pri komentároch) je nutné zvoliť vhodný účel spracovania alebo použiť pseudonymizáciu.

9. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY (kupujúceho)

Za podmienky stanovených v nariadení máte právo požiadať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktujte nás, opravíme ich.
Máte právo na výmaz Vašich osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov. Ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
Pokiaľ by ste sa domnieval(a), že spracovanie Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušenie nariadenie, máte taktiež právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

10. SÚBORY COOKIES

Na našich webových stránkach používame súbory „cookies“, čo sú malé dátové súbory ukladané na disk Vášho počítača. Súbory cookies, ktoré používame, neukladajú žiadne osobné údaje v zmysle týchto podmienok, ani inak nezhromažďuje informácie umožňujúce identifikáciukonkrétnej osoby, ani IP adresy. Pokiaľ si neprajete súbory cookies prijímať, môžete v nastavaniach Vášho internetového prehliadača všetky súbory cookies z disku Vášho počítača vymazať, zablokovať ich príjem a môžete tiež nastaviť, aby ste boli pred uložením každého jednotlivého súboru na túto skutočnosť upozornený.

11. MÁTE OTÁZKY ?

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky. Kontaktné údaje:

Telefónne číslo: +421 31 780 6868
Adresa: SEGA Audio, s.r.o., Bratislavská 30, 924 01 Galanta

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.05.2018. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.